Financiële veranderingen in 2017 eigen woning en hypotheek

Maximale hypotheek omlaag naar 101 %

De maximale lening die u mag afsluiten voor een woning daalt van 102 % naar 101 % van de waarde van de woning. Dat betekent dat u een groter deel van de bijkomende kosten uit eigen middelen moet financieren. Denk aan overdrachtsbelasting en financieringskosten. Het percentage daalt elk jaar een procent, tot 100 % in 2018.
Een van de uitzonderingen geldt voor kopers en eigenaren van huizen die ‘noodzakelijke verbeteringen voor de veiligheid’ nodig hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om funderings- of dakherstel.
Het inkomen van de partner mag vanaf 2017 voor 60 % meetellen bij de hypotheekaanvraag. In 2016 is dat nog voor de helft.

Maximumtarief hypotheekrenteaftrek omlaag naar 50 %

De hypotheekrenteaftrek gaat per 1 januari 2017 weer iets verder omlaag. In 2017 is het maximale tarief waartegen de rente aftrekbaar is 50 %. In 2016 is dat 50,5 %.
Dit raakt alleen huiseigenaren die in de hoogste belastingschijf zitten. In 2017 zijn dat huiseigenaren met een bruto jaarinkomen boven de € 67.072.

Aanpassing NHG-grens

De NHG-grens wordt vanaf januari 2017 weer jaarlijks op 1 januari gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs. Voor 2009 was dat ook het geval.
Om de woningmarkt een impuls te geven is de kostengrens in 2009 als crisismaatregel tijdelijk verhoogd tot € 350.000. Daarna is de grens sinds 2012 stapsgewijs afgebouwd naar € 245.000 in 2016.

Aanpassing starterslening

De starterslening blijft in aangepaste vorm bestaan. Sinds 1 januari 2013 moeten nieuwe hypotheken verplicht worden afgelost om recht op hypotheekrenteaftrek te behouden. Voor de starterslening gold sindsdien een uitzondering. Die uitzondering stopt op 31 december 2016. Om onder de nieuwe regels door te kunnen gaan is de ‘combinatielening’ bedacht, die de starter aangaat naast de starterslening. Uit die lening wordt de verplichte aflossing van de Starterslening betaald. Lees meer ›
U kunt alleen gebruik maken van de starterslening als uw gemeente deze aanbiedt.
Aanvragen die vóór 1 oktober 2016 bij SVn binnenkomen en vóór 1 januari 2017 passeren, vallen nog onder de oude regels voor de starterslening. Lees meer ›

Versoepeling voorwaarden vrijstelling kapitaalverzekering

Met ingang van 2017 zijn er twee extra mogelijkheden om de kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning en beleggingsrecht eigen woning af te kopen zonder dat u hiervoor belasting hoeft te betalen. Dit kan nog voordat er vijftien of twintig jaar premie is betaald. Het blijft wel verplicht om met de uitkering de eigenwoningschuld af te lossen. De versoepeling geldt:
• Als u uw woning verkoopt terwijl u al een nieuwe woning heeft gekocht.
• Als de gemeente u schuldhulpverlening biedt. Of als kan worden vastgesteld dat u financiële problemen heeft en daardoor niet meer in staat bent of niet verwacht de woonlasten te kunnen betalen.
Deze versoepeling geldt ook voor de brede herwaarderingskapitaalverzekering in box 3. Lees meer ›

Schenkingsvrijstelling weer naar € 100.000

Per 1 januari 2017 gaat de eenmalige schenkingsvrijstelling omhoog van € 53.016 naar € 100.000. De ontvanger moet het bedrag besteden aan de eigen woning of aan de aflossing van hypotheek- of restschuld.

De leeftijdsgrens voor ontvangers blijft liggen tussen de 18 en 40 jaar. Nieuw is dat geen sprake hoeft te zijn van een ouder-kindrelatie. En dat de schenking gespreid over 3 jaar mag worden gedaan (2017, 2018 en 2019), in plaats van voorheen in een jaar. De ontvanger moet in het laatste jaar wel jonger zijn dan 40. De schenkingen moeten uiterlijk in het tweede kalenderjaar na het jaar van de eerste schenking zijn gebruikt voor de eigen woning.

Als in 2015 of 2016 al een schenking is gedaan, geldt het overgangsrecht. Het is dan mogelijk in 2017 of later de gebruikte vrijstelling te verhogen met maximaal € 46.984, tot aan een totaalbedrag van € 100.000. Normaal gesproken ontvang je binnen drie jaar na de aangifte schenkbelasting de aanslag, maar bij de gespreide schenking heeft de Belastingdienst daarvoor vijf jaar de tijd.

Vervallen aftrek onderhoudskosten rijksmonumenten

In 2016 kunt u als eigenaar van een rijksmonument 80% van de onderhoudskosten als aftrekpost opvoeren bij uw belastingaangifte. Deze aftrekpost komt in 2017 te vervallen. Voor eigenaren van rijksmonumenten die al in 2016 afspraken over onderhoud hebben gemaakt, komt er in 2017 en 2018 een overgangsregeling in de vorm van een subsidie. In oktober 2016 wordt hierover meer bekend.

Stijging opslag duurzame energie

In 2017 betaalt een gemiddeld gezin via de energierekening ruim € 60 aan opslag voor duurzame energie. Naar verwachting zal dit bedrag verder stijgen tot € 227 in 2023. In 2016 bedraagt de opslag ongeveer € 40.

Ontwikkelingen energielabel

Naar verwachting herziet de Europese Commissie in 2017 de richtlijn energieprestatie van gebouwen. Voor het systeem voor het verkrijgen van een definitief energielabel voor woningen betekent dit een verdere verbetering en aanpassing aan actuele ontwikkelingen.

Nul-op-de-meter woning

Als u een nul-op-de-meter woning koopt, mag u in 2017 een bedrag van € 25.000 optellen bij de maximale hypotheek die u op basis van uw inkomen kunt krijgen. Dat is € 2000 minder dan in 2016.

Subsidieregeling energiebesparende maatregelen

De subsidieregeling voor omvangrijke energiebesparende maatregelen in bestaande koopwoningen loopt in 2017 door.

Andere berekening vermogensrendementsheffing

De vrijstelling op de vermogensrendementsheffing gaat in 2017 omhoog van € 24.437 naar € 25.000 per persoon. Over het vermogen boven deze grens moet u belasting betalen.

Tot en met 2016 gaat de Belastingdienst uit van een rendement van 4% op het vermogen. Vanaf 1 januari 2017 wordt het rendementspercentage afhankelijk van de hoogte van het vermogen. Bij een hoger vermogen komt u in een andere schijf terecht en gaat de Belastingdienst uit van een hoger rendement.

Het belastingtarief blijft met 30% hetzelfde. Op termijn streeft het kabinet naar een heffing op het werkelijke rendement. De wijzigingen in 2017 zijn een eerste stap in die richting. Lees meer ›

WOZ-waarden openbaar

De WOZ-waarden voor woningen moeten per 1 oktober 2016 openbaar zijn. De meeste gemeenten halen dat niet. Op de website van de Waarderingskamer kunt u zien in welke gemeenten de WOZ-waarden al wel openbaar zijn. Via het online WOZ-waardenloket, dat per 1 oktober live gaat, kunt u dan kosteloos toetsen of de WOZ-waarde die u begin 2017 ontvangt juist is.
Is uw gemeente nog niet aangesloten, dan betekent dat niet dat gemeente ontheven is van haar verplichting om inzicht te geven. U kunt dan bij (de website van) uw gemeente informatie krijgen over het inzien van WOZ-waarden van woningen.

Fonds duurzaam funderingsherstel

Er komt in 2017 een fonds dat leningen gaat verstrekken voor het herstel van funderingen, zoals bij paalrot. Het fonds is vooral bedoeld voor huiseigenaren die op de reguliere hypotheekmarkt niet in aanmerking komen voor een nieuwe lening voor funderingsherstel, omdat ze een te laag inkomen hebben en/of een grotere hypotheeklening dan de woningwaarde.

Afschaffing precariobelasting ondergrondse leidingen

Veel huishoudens betalen via hun energierekening jaarlijks gemiddeld tientallen euro’s precariobelasting op ondergrondse leidingen. Er ligt een wetsvoorstel om deze gemeentelijke belasting per 1 januari 2017 af te schaffen.

Niet alle gemeenten heffen precariobelasting. Gemeenten kunnen volgens het voorstel vanaf 1 januari niet meer beginnen met het heffen van precariobelasting. Voor gemeenten die in 2016 al precariobelasting heffen gaat een overgangsregeling gelden van tien jaar. Het voorstel is dat zij hun belasting in die tien jaar gelijk houden aan de belasting in 2016. Daarna wordt de precariobelasting helemaal afgeschaft.

Verplichte vulling reservefonds VvE

Per 1 januari 2017 gaat de Wet verbetering functioneren vereniging van eigenaars in. VvE’s zijn al sinds 2008 verplicht om een reservefonds te hebben, maar de wet schreef niet voor hoeveel een VvE in kas moet hebben. Dat verandert nu. VvE’s moeten minimaal een bedrag reserveren gebaseerd op een actueel meerjarenplan voor onderhoud, of ter grootte van 0,5 procent van de herbouwwaarde van het appartementengebouw.

Bron: Ver Eigen Huis

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *